با بهترینها تماس بگیرید، بقیه را فراموش کنید

حرفه ای، مقرون به صرفه است . با ایزوفست یک عمر خیال آسوده

قیرگونی یا ایزوگام ؟

مقایسه ایزوگام و قیرگونی

از گذشته تا به امروز با وجود پیشرفت های زیادی که در صنعت عایق کاری به وجود آمده است. امروزه مهندسین و معماران ساختمانی تلاش می‌کنند از لوازم و مصالحی مثل ایزوگام و قیرگونی استفاده کنند تا ساختمان‌ها در برابر نور خورشید، آب و هوای متفاوت و رطوبت مقاوم باشد.

قیرگونی چیست؟

دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند. دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند.

ایزوگام چیست ؟

دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند. دستیار تجربه ما همیشه تعمیرات شکسته و یا نشتی را برای جلوگیری از جایگزینی های پر هزینه تعمیر می کند.

پیشینه ایزوگام

 

عایق بندی رطوبتی ساختمان‌ها که تا چهل سال گذشته به صورت سنتی با آسفالت و قیرگونی انجام می‌گرفت، با پیدایش عایق‌های رطوبتی و مزیت‌های این نوع عایق‌ها به تدریج جای خود را به این عایق‌ها دادند. امروزه در بیش‌تر ساختمان‌ها چه در مرحلهٔ پی و فونداسیون و چه در ایزولاسیون دیوارها، سرویس‌ها و پشت بام، ایزولاسیون با لایه عایق رطوبتی انجام می‌گردد.
U66ntitled-1

ایزوگام

با 15 سال ضمانت کار

(متری 20هزار تومان)

22Untitled-1

نصب

با 13 سال سابقه کار

کل مبلغ پایان کار تسویه میشود.

after-icon-png-

خدمات

(جابجایی کولر- آنتن و نظافت)

آب بندی پشت بام,سرویس,دیوار,استخر

 قیمت ایزوگام

ﻧﺼﺎب ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺎﻻي 100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮد ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي اﯾﺰوﮔﺎم دﯾﻮار ﻫﺮﭼﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺼﺎبﻫﺎ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎمﺷﺪن ﮐﺎر ﻧﺼﺐ، ﺳﻄﺢ را آبﺑﻨﺪي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﺸﺘﺮي راﺣﺖ ﺷﻮد. ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮاغ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮدهاﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﯾﺰوﮔﺎم ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ، اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮب از آب درﻧﯿﺎﯾﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را بر عهده خواهد گرفت.

۱

وسایل مورد نیاز جهت نصب ایزوگام

۲

بهترین زمان جهت عایقکاری پشت بام

۳

عایقکاری نماها و دیوارهای ساختمان

۴

بهترین زمان جهت نصب ایزوگام